Top

It's a…

06.05.2018
Skabt af Cathrine Widunok Wichmand
translations by Camilla

Tiny monkey! A disco ball! An alien!
Jeg har præ-graviditet haft en del mareridt om, hvad der mon kom ud, den dag jeg skulle føde. Alt fra aliens til katte og Skittles har været igennem mit system. Uden at have nogen form for kærlighed til sidstnævnte (eller førstnævnte sådan set), så hvad de kommer af, må kun min fantasi tage æren for.
Det er mig en gåde, at kroppen kan finde ud af at lægge brikkerne akkurat sådan, at det er et menneske der kommer. Jeg mener – vi deler 98 % af vores gener med aberne. Havde man lige en hovedet-under-armen-dag, så skulle man da ikke lægge brikkerne meget forkert, før der kom 98 % af en abe ud (jeg er med på, at genetik ikke hænger sådan sammen, men stadig).
Men det ser nu rigtig nok ud, derinde. Et lille menneske med fem fingre på hver hånd (men det har aberne jo også, psjj…) og nogle overordentligt lange lårbensknogler. “Det er en lang lille størrelse, du laver”. Vi får et langt barn. “… Og et hoved lidt større end gennemsnittet” (åh nej, hvislede min “fødekanal” i stilhed).

photos ALONA VIBE

rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Fotograf Alona Vibe, #rockpaperbaby
Lige inden jeg tog på Coachella var jeg nede til en lille scanning. Jeg skulle bare lige have tryghed og vished, som så mange andre før. Adam var på ski i Sverige med arbejde, og jeg havde ondt af mig selv over at være alene – eller mest af alt havde jeg haft ondt i maven. Sådan ægte, ondt i maven.  Og i min konstante bekymring (som også har sine lyspunkter dog), så tog jeg ned og fik hilst på den. For det var det stadig, “den”…
“Kan du egentlig se kønnet?”.
“Ja, det kan jeg! Så tydeligt at jeg vil vædde en kasse flødeboller”.
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Fotograf Alona Vibe, #rockpaperbaby
Men jeg ville ikke vide det der, selv om jeg havde lyst til, at hun skulle komme til at røbe det alligevel. Hvis det nu bare kom til at falde ud af hendes mund, og jeg ikke kunne gøre noget. Hvad skulle man stille op? Hun sagde det ikke, selv om jeg ufrivilligt prøvede at tyde skærmen.
Vi skulle høre det sammen, syntes jeg. Så tre dage efter lå jeg på briksen igen med Adam i hånden. Hvad er det, vi bærer på? Et drengehjerte eller et pigehjerte. Tusinde tanker gik gennem mit hoved. Fortrydelse – jeg var ikke klar til at høre, hvad det var, derinde. Mental forberedelse – hvad nu hvis… Jeg bliver skuffet…
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Fotograf Alona Vibe, #rockpaperbaby
ALLE uden undtagelse havde sagt fra start; “du skal så meget have en pige”. Helt fra min fodterapeut i 6. uge, der “bare fornemmede en pige”… Jeg tror egentlig kun, de har sagt det, fordi jeg er feminin og går i kjoler og elsker #pinkonsdag. Hvordan kan jeg lave andet end en tyltype? Selv om jeg havde sagt, helt ægte følt, at jeg bare ville have et sundt og raskt barn, skulle jeg nogensinde blive så heldig at blive begavet med sådan en gave en graviditet er, så kredsede mit hoved ærligt mest om piger. I min familie laver vi kun piger. Jeg har en søster, to niecer, fem kusiner. Jeg har også tre fætre, som er kommet lidt sent. Men i mange, mange år var vi kun piger.
Piger kender jeg. Mit liv er fyldt med damer. Gode damer, kloge damer, stærke damer, søde damer.

“Det er en dreng”
Shit.
“Ja, I kan se det ganske tydeligt lige her, der er ikke meget at tage fejl af – I skal have en lille dreng”.
Haha! Jeg måtte grine. “Så bliver min far glad”. Han har købt båd i Sverige for nyligt og skal sejle den hjem i Pinsen. “Men jeg elsker jer lige højt om I var drenge eller piger”, siger han, ja ja, men det er stadig min ene fætter på min fars side og min farbror, der er inviteret med som matroser, haha! <3
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Fotograf Alona Vibe, #rockpaperbaby
Jeg var paf.
Jeg havde en sær følelse af, at min krop havde snydt mig. At den havde fået mig til at tro, det var en pige – eller alle andre havde sat de griller i mit hoved. En dreng. Det føltes lidt som om noget fremmed voksede i mig. Jeg kender ikke drenge. Hvad kan de egentlig lide? Jeg kender ikke nogen biler. Hvad med fodbold? Jeg hader bolde (alt der kan komme flyvende mod mig, no go, efter sports-Line mistede grebet om rundboldbattet i det helt store sving, og det landede direkte i mit ansigt med dobbeltnæseblod til følge i idræt). Hvordan vasker man en diller – uden at gøre skade? Hvad så med de kjoler, jeg har i skabet?
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Fotograf Alona Vibe, #rockpaperbaby
Det var en stor rodebutik af følelser, ansvar, uvidenhed, omstilling.  Jeg tænker egentlig at skrive om det for sig i sit eget indlæg. Og de følelser rodede rundt i et par dage, og så faldt de på plads.
Jeg skal have en dreng. Vi skal have en dreng. Med Adams krøller og mit smil, hvis man må ønske sig noget. Og ellers tager jeg bare, hvad jeg får.
Måske er han til biler. Måske er han til ballet. Måske er han til tyl, måske er han til traktorer. Måske er han til det hele på en gang.
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Fotograf Alona Vibe, #rockpaperbaby
… Jeg er ikke til pastelfarvede babyting – jeg har købt støvede, mørke nuancer uagtet om det er en dreng eller pige, vi skulle få. Grå, mørkegrøn karry, sandfarvet. Jeg gider ikke tøj med print. Dinosaurer og biler til drenge og prinsesser og heste til piger. Nej tak. Min dreng skal gå i tyl, hvis han tiltrækkes af det som sin mor, og hans far elsker i øvrigt lyserød og har bestilt lyserøde skabslåger til soveværelser og går i rosa strik. Han skal tidsnok selv vælge biler over dukker eller dukker over biler.
Det vigtigste for mig er, at han bliver et kærligt og omsorgsfuldt væsen, og hvilken indpakning han så kommer i, må han helt selv vælge.
Jeg kan virkelig mærke et andet ansvar vokse i mig, end da jeg (måske også selv lidt) troede, det var en pige. Og dén del skal jeg også nok komme tilbage til.
En lille babydreng, den 12. oktober 2018. Eller deromkring, og det glæder jeg mig så sindssygt meget til. Jeg skal være drengemor. Og det skulle slet ikke være anderledes.
rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, Fotograf Alona Vibe, #rockpaperbaby
Tiny monkey! A disco ball! An alien!
Pre-pregnancy, I had a lot of nightmares about what might come out when I’m giving birth. Everything from aliens to cats to Skittles has been through my system. As I don’t feel the least bit of love for the latter (or the first, for that matter), the motivation is ascribed entirely to my imagination.
It’s beyond me that the body is capable of piecing together the components exactly in such a way that a human being is created. I mean – we share 98 % of our genes with monkeys. On an off-day, it wouldn’t take that many wrong moves to create 98 % monkey (I get that genetics don’t work quite like that, but still).
It looks ok in there, however. A small human being with five fingers on each hand (but monkeys have that as well, psjj…) and some pretty long thigh bones. ‘It’s a long size, you’re making.’ We’re having a long child. ‘… And a head that’s a tiny bit bigger than average’ (oh no, my birth canal was hissing).
photos ALONA VIBE
Just before I went to Coachella, I went for a little scan. I just wanted a bit of comfort and assurance, like so many before me. Adam was skiing in Sweden with work, and I was feeling sorry for myself for being on my own – or, most of all, I’d had stomach aches. Real, deep stomach aches. And in my constant worry (which has its bright sides however), I went over to say hello to it. Because that’s what it was, ‘it’…
“Are you actually able to make out the gender?’
‘Yup, I am! So clearly that I’m willing to bet a box of cream pufs!’
But I didn’t want to know then, even if I kind of wanted her to spill the beans anyway. What if it just sort of fell out of her mouth, without me being able to do anything about it. What can you do? She didn’t say, even if I involuntarily tried interpreting the screen.
We ought to hear it together, I thought. So, three days later, I was back on the bed with Adam in my hand. What is it, we’re carrying around? A boy’s heart or a girl’s heart? Thousands of thoughts went through my head. Regret – I wasn’t ready to hear what was in there. Mental prepration – what if… I’d be disappointed…
Right from the beginning, EVERYONE, without exception, has said, ‘you’re SO having a girl.’ All the way from my foot therapist in week 6, who just ‘sensed a girl’ … I’m pretty sure they’ve only said so because I’m very feminine and wear dresses and love #pinkwednesday. How could I possibly produce anything other than a tulle type? Even if I’d said, completely honestly felt, that if luck would ever have it that we’d receive the gift of a child, I just wanted a healthy and happy one, my mind was quite frankly still circling around girls. In my family, we only produce girls. I have a sister, two nieces, five female cousins. I also have three male cousins, but they came a little late. For many, many years, we were just girls.
Girls, I know. My life is full of ladies. Good ladies, smart ladies, strong ladies, sweet ladies.
It’s a boy
Shit.
‘Yes, you can see it quite clearly right here; there’s no doubt – you’re having a boy.’
Haha! I had to laugh. ‘That will please my dad.’ He recently bought a boat in Sweden and is sailing it home soon. ‘But I love you deeply regardless of whether you’re boys or girls,’ he says, yes, yes, but it’s still my one male cousin on my dad’s side and my uncle, who have been invited as sailors, haha! <3
I was taken aback.
I had this weird sensation that my body had tricked me. That it had made me believe that it was a girl – or that someone had put that idea into my head. A boy. It felt a bit as if something alien was growing inside of me. I don’t know boys. What do they like? I don’t know any cars. What about football? I hate balls (everything that comes flying towards me is a no go after sporty Line lost her grib of the rounders bat in the big turn and it landed straight in my face with my nose bleeding from both nostrils as a result in PE). How do you clean a penis – without hurting it? What about the dresses in my closet?
It was one big mess of emotions, responsibility, ignorance, getting used to. I’m considering writing about it in a separate post. And those emotions were circling around for a few days, and then they settled down.
I’m having a boy. We’re having a boy. With Adam’s curly hair and my smile, if you can wish for anything. And if not, I’ll take what I can get.
Maybe he’s into cars. Maybe he’s into ballet. Maybe he’s into tulle, maybe he’s into tractors. Maybe all of it at once.
… I’m not a fan of pastel-coloured baby stuff – I bought dusty, dark nuances regardless of whether we were having a boy or a girl. Grey, dark green, mustard, sand. I don’t like clothes with print. Dinosaurs and cars for boys and princesses and horses for girls. No, thank you. My boy is wearing tulle if he’s attracted to it like his mum, and, for that matter, his dad loves pink and has ordered pink cabinet doors for the bedroom and wears pink knit. He’ll pick cars over dolls or vice versa soon enough.
To me, the most important thing is that he’ll become a loving and caring being; which attire he’ll show up in is for him to choose.
I really sense a different kind of responsibility growing inside me than when I thought we were having a girl. I’ll return to that topic again as well.
A little baby boy, 12 October 2018. Or, around about that date, and I’m so excited. I’m gonna be a boy’s mum. And it couldn’t be any different.

81 kommentarer

 1. Trine siger:

  Kæmpe tillykke 😍 Hvor er det fantastisk!

 2. Det er så fedt at være mor til en dreng. Og til en pige. I hvert fald til mine børn 😉
  Stort, stort tillykke med jeres kommende lille drengebarn. Fantastisk nyhed og (måske for jer) også skønt, at “det” er blevet lidt mere konkret.
  Jeg kan sagtens følge dig i forhold til “kan jeg nu finde ud af at være forældre til en…” Sådan havde jeg det også, da vi fik at vide, at vi ventede en lillesøster. “Nu havde jeg jo lige fundet ud af at være mor til en dreng. Hvad så med en pige – kan jeg finde ud af det?” Jeg tror, at man må prøve at skyde den slags indre diskussioner ned med argumentet om, at man skal være forældre til et barn. Ikke en dreng, ikke en pige, men først og fremmest et barn. Om man senere kan skal prøve at nøde til, at det ikke er farligt at blive beskidt, eller at mudder måske ikke er så fedt indenfor, skal barnet tids nok styre opdragelsen i retning af 🙂

 3. Ann siger:

  Arj men altså. Nu sidder jeg lidt med tårer i øjnene igen. Hvor bliver I gode forældre, altså! Det tror jeg på, sådan helt inde. Og tillykke med den lille “ham”, som nu er mere end en “den”. Han er en heldig lille fidus allerede.

 4. Yasmin siger:

  Stort tillykke!! <3

 5. Stort stort tillykke !!!
  Jeg fødte sidste år en pige d.4.10.
  Vi var til tidlig kønsscanning, fordi jeg bare måtte vide, hvem der boede i min mave.
  Vi kom til scanning og jeg var 100% sikker på at det var en dreng og var så klar til at blive drengemor og få mors dreng ..
  Den søde jordemoder fortalte os at vi ventede en helt perfekt lille pige..
  Min mand og jeg tabte begge kæben og blev helt stille..
  Da vi fortalte det til vores forældre, var de bange for at vi var skuffede.. men Hey, at kunne lave liv, lave et lille menneske! Så er kønnet faktisk helt uden betydning..
  Glæder mig til at følge resten af din graviditet og til fødsel ♡
  Rigtig god søndag

 6. Ida siger:

  Stort tillykke 😍🙌🏼 Hvor er det sjovt at læse dine tanker. Vi skal have vores første barn til juli, og vi var begge helt sikre på, at det var en lille dreng, der gemte sig inde i maven. Jeg kunne bare mærke det, ikke? Så meget, at da vi lå til scanningen i januar og jordemoderen med det samme siger “Der er helt bestemt ingen tap”.. Ja, så var min allerførste hormonelle tanke i det splitsekund: “Har min dreng ingen tissemand??”. Det tog altså også lige nogle dage at forstå, at det var en lille pige vi skulle have – men nu kunne det jo ikke være mere rigtigt ❤️ Helt ligesom for jer. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge med.

 7. Anne siger:

  Uanset hvad, bliver det så pisse fantastisk 😍 og hvem ved hvilken slags lille dreng det bliver – jeg har to piger, og jeg håbede sådan at jeg ville få drenge fordi jeg er så elendig til dukker, prinsessetøj og alt det andet jeg var sikker på ville følge da jeg fandt ud af at jeg ventede piger. Men det går nu meget godt, og de er ligeså glade for at løbe hurtigt og spille fodbold som de er for at lege med Barbie.
  Meget glad på jeres vegne! Tillykke!

 8. Laura siger:

  Åh kæmpe tillykke med ham!! Jeg glæder mig til at læse dine tanker om det i et andet indlæg. Kan allerede nikke genkendende til mange af de ting, du skriver her. Vi var begge overbevist om, at vi skulle ha en pige – alle andre sagde en dreng. Scanningen viste en lille pige. Og vi har fået det tjekket tre gange 😂 Og fordi vi selv kun kunne forestille os en pige, var jeg lidt nervøs over, hvordan jeg ville reagere, hvis de havde sagt, at det var en dreng. Jeg ville ikke være blevet skuffet, for jeg var sådan set ligeglad, bare den var sund og rask. Men jeg tænkte alligevel. Lidt ligesom nogle af de tanker, du berører i det her indlæg.
  Anyways – kæmpe stort tillykke med ham 🎉 Ham og Frida bliver garanteret mega gode venner!

 9. Cecilie siger:

  Da vi var til MD scanning var vi enige om at vi ikke ville kende kønnet. Men der var ingen tvivl hos faderen og jeg om at det var en tydelig tissemand der tonede frem på skærmen.
  Jeg hylede og min mand var i chok. Vi havde været fuldstændigt skråsikre på at det var en lille pige jeg bar på. Vi havde endda fundet en navn og havde hver især allerede minder med hende der bare ikke var skabt i realiteten endnu. Det var næsten en sorg ikke at have fået den pige vi troede vi skulle have, men den lille dreng der kom ud – han er komplet ubeskrivelig. Jeg er slet ikke så god med ord som dig, kære Cath, men jeg prøver at nå frem til at jeg tror ikke det er kønnet der er så vigtigt som de tanker og drømme man går og brygger på mens man bygger et lille menneske sammen sten for sten. Jeg var i fuld panik over at skulle have en dreng for jeg gad ikke biler og bold. Men jeg gider godt biler og bold med ham. Og alt det andet han interessere sig for! Man kan slet ikke forberede sig på mødet med det lille menneske for det er ukendt og dog. De får nogen mønstre allerede i maven som de taget med sig ud til os. Men du har ingen levende chance for at gætte dig til hvordan din lille søn bliver andet end: lige som han skal 💕

 10. Maria siger:

  Tillykke👏🏻💙 Jeg gættede rigtigt! 😃 og hvad dilleren ang så fandt jeg selv dette link nyttigt😉 https://www.alt.dk/boern/10-nyttige-oplysninger-om-dit-barns-tissemand

 11. Alice M siger:

  Fantastisk! Tillykke!
  “Og hvilken indpakning han kommer i må han helt selv vælge” – husk det når du for første gang diskuterer dit forhold til print men en stædig 4-årig der KUN vil have plastik-print blusen med den grønne paw patrol hund – og du ikke orker kampen – og i et svagt øjeblik giver barnet med de bedende store øjne og de søde krøller lov! 😂
  Jeg troede også jeg kun kunne finde ud af piger – man lærer meget af små søde drenge basser 🙂 🙂

 12. Emilie siger:

  Hæhæ, hvor er det nogle søde tanker og drømme! Stort tillykke <3

 13. Metteiparis siger:

  Kæreste cathrine…. super skriv…. det er vildt og imponerende så meget du funderer over tingene ✨😍 det bliver intet mindre end fantastisk at få en dreng…. jeg ville ikke vide om det blev en dreng eller en pige og jeg havde ingen anelse om hvad kønnet på vores baby var – min mand viste det fra 2 scanning og holdt det hemmeligt gennem hele graviditeten… vores lille Victor er idag 10, skorpion, storstilede, elsker glimmer, skuespil, dans, sang og fodbold på en gang … kan kun sige glæd dig 🙏🏻💋👶🏼🇩🇰💞⚽️🇫🇷🍀❤️ Kærlig hilsen og tanker
  Mette

 14. Eva siger:

  Stort tillykke. Hvor er det bare fantastisk beskrevet. 👶☺

 15. Freja siger:

  Stort tillykke. Er selv mor til en lille dreng og nu kan jeg slet ikke forestille mig andet ❤️

 16. Nina siger:

  Velkommen i drengemorsklubben!
  Havde præcis de samme tanker første gang vi fik at vide vi skulle have en dreng. Nu har vi to og jeg elsker hvordan de åbner mine øjne for en hel anden verden 😍

 17. Sisse siger:

  Stort tillykke med jeres lille dreng 😍 Min lille dreng er vild med sine dukker, men elsker også sin traktor. Han er den i vuggestuen der knuselsker og krammer de andre børn allermest. Han har været empatisk siden han blev født – græder hvis andre børn græder, har et smil i ærmet til alle han møder på sin vej. Han er en dreng ja – men mest af alt er han et lille menneske og helt sin egen. Det bliver jeres også – tyl eller ej 😉💕🦖 PS: han render pt rundt i de bukser med dinoprint, som jeg havde svoret aldrig kom indenfor min dør🙈😂

 18. Elisabeth siger:

  Kæmpe stort tillykke!
  I skrivende stund dingler min søn rundt i haven iført en dinosaur-trøje (som er alt for varm, men ingen anden går an – “Saur, mor!!!”) og pink tylskørt – og det er lige som, det skal være, for han har selv valgt<3

 19. Stort tillykke! Jeg er også rigtig meget en pige-pige… som kæmpede en brav kamp for at få børn ligesom jer. Fra start til vi stod med vores første i armene, gik der 4 år. Vi har nu tre børn, men jeg har været gravid 7 gange. Og guess what… de er alle tre drenge 😉
  Tre drenge i løbet af 3 år og 8 mdr., da det endelig begyndte at lykkes for os. Og de er fantastiske og lige så forskellige, som piger og drenge kan være. Herhjemme er der både gang i fodbold, biler, perler, neglelak, tegninger, modellervoks, udklædningskjoler, brætspil, hulebyggeri og vigtigst af alt SÅ meget kærlighed <3 Jeg er selv meget kreativt anlagt og fordi jeg ofte har fundet kreasagerne frem; ja så er mine drenge også blevet interesserede i det.
  Min familie er også en rigtig pigefamilie, som jeg bragte drengene ind i. Og det er vidunderligt <3 (Ikke et ondt ord om piger selvfølgelig – men kønnet er sekundært for mig, jeg ville bare så gerne have BØRN!)
  Glæder mig meget til at følge med videre 🙂

 20. Lise siger:

  Kæmpe tillykke! ( det er lykken at være drengemor❤️)

 21. Emma siger:

  Ej, hvor vildt! Kæmpe tillykke 😀 Jeg havde faktisk også gættet på en dreng. Jeg ved ikke hvorfor – måske fordi “alle andre” (både omkring mig, men også på Instagram og blogs) får drenge. Jeg havde det bare på fornemmelsen 🙈 Og jeg er sikker på, at I bliver verdens bedste forældre uanset hvad 😍

 22. Peacelake siger:

  Jeg havde det på nøjagtig samme måde! Nu er de følelser gjort til skamme her to drengebørn senere. Elsker at være drengemor! 😍👨‍👩‍👦‍👦

 23. A siger:

  Stort stort tillykke! Min kæreste og jeg var overbeviste om, at vi ventede en lille pige – endda så meget at vi kaldte ham det pigenavn vi havde besluttet. Da vi så var til MD scanning i uge 20, var der ikke så meget tvivl om, at det altså var en lille dreng vi ventede os. Vi vænnede os egentlig ret hurtigt til tanken, og da han så kom ud til os i sidste måned, kunne det jo slet ikke være anderledes <3
  Alt held og lykke med jeres lille babydreng.

 24. Velkommen i klubben, søde Cathrine <3

 25. Anne siger:

  Jeg har tre drenge. Med de to ældste fandt jeg først ud af kønnet til fødslen.
  Drenge er en meget sjov størrelse…. og de er oftest meget glade for deres mor – as in meget. Det Er ret hyggeligt! 😉
  Det med tappen lærer man – alt det andet også. Det er så vildt at gro et lille menneske. Et vaskeægte mirakel som jeg stadig kan forundres over.
  PS. Du skriver så fint!

 26. Jane siger:

  Stort tillykke!! Jeg kender godt følelsen og skulle også lige sluge den, da vi var til kønsscanning og fik at vide at der var TO drenge. Jeg kommer også fra en familie fuld af piger og har altid tænkt, at det skulle jeg selvfølgelig også have. Da de så kom kunne det ikke have været anderledes – det er jo lige præcis de to jeg skal være mor til. Med tissemænd, traktorer, tylskørter og fuld knald på dagen lang😂😂

 27. Camilla siger:

  Jeg venter barn nummer to. Vi har en pige. Jeg troede, den næste også blev en pige 🙈 eller håbede måske? Min datter er det dejligste i verden, og jeg elsker, elsker at have fået en pige! Helt sådan ukorrekt håbede jeg, vi fik en pige første gang. Denne gang har jeg været sådan lidt: jeg er helt ligeglad, hvad køn det bliver. Men inderst inde håbede jeg pige. Jeg blev ikke skuffet, da vi så det blev en dreng – men måske lidt usikker – for som du, føler jeg, det er fremmed territorium! Jeg skal nok lære det – og st bliver med sikkerhed lige så skønt!
  Men jeg kan non først rigtig forstå det, når han er kommet ud – når jeg kan se, helt tydeligt, at det er en dreng. Tillykke med jeres! Det bliver en spændende rejse. Og Hey – jeg drømmer om, at du laver en eller anden navneføljeton, så vi kan følge lidt med i overvejelserne. For DÉT synes jeg, er mega svært!

 28. Tillykke med drenge-alien – palietter eller fodbold, det skal nok blive fantastisk 😍👏🏻🎈!
  – A

 29. Tina siger:

  Stort tillykke med det lille menneske 💙 I kommer til at være det helt rigtige for hinanden! Har en dreng på halvandet, som allerede er kæmpe vild med biler og store maskiner – hehe – men hva, så må han jo lære mig😀

 30. Katrine siger:

  Drengebørn rocks 🤘🏼
  Jeg har selv 2 stk og selvom jeg stadig ikke aner hvordan man leger med biler, transformers og deslige, så er de sjov, skønne & finurlige… især de de bøvser på offentlige steder og fremmede sender et diskret “de er jo bare drenge-blik”. Se den slags slipper man ikke så let afsted med når man har en pink-klædt lille pige 😉
  Stort til lykke og glæd dig til en ny verden.

 31. Anna siger:

  Velkommen til drengemorsklubben! Jeg havde de samme tanker som dig. Jeg har altid set mig selv som pigemor. Men man finder ud af at vaske små tissemænd (husk at folde håndklæde eller stofble ind over, ellers risikerer du fontæne…) og sådan.
  Jeg frygter stadig at vi når et punkt hvor jeg ikke kan relatere til ham. Jeg er ikke til bolde og Ninja turtles, så hvad skal vi tale om? Men det problem tager vi til den tid. Måske bliver han hesteinteresseret inden… man kan jo håbe!

 32. Kaja siger:

  Awwwww… så bliver man sgu lidt rørt. Sidder her og ammer min søn på 2 mdr mens ham den store på 4 år løber rundt i haven med et hjemmelavet skattekort i hånden og leger pirat med sin far. ❤️ Der er gang i den med drenge og du kan glæde dig til en fantastik fantasi om robotter, tyve, pirater, farlige tigere og jeg ved ikke hvad. Drenge er skønne og umiddelbare. Glæd dig 💙 men alle børn er forskellige lige meget køn. Det bliver spændende at finde ud af hvem jeres dreng er.

 33. Katrine siger:

  Stort tillykke, hvor er det dejligt du tager os med på rejsen og forbi tankerne derpå. Jeg blev gravid i starten af 2016 og fandt hurtigt ud af jeg havde termin 12. Oktober. Af usanselige årsager forestillede jeg mig altid det var en pige jeg ventede mig. Aner ikke hvad det kommer af, men jeg havde altid forestillet mig at når jeg skulle have børn, jamen så var der tale om en pige. I første omgang i hvert fald. Til scanningen sagde de dig højst overraskende at vi ventede en dreng! Jeg gennemgik præcis det samme, som jeg forstår du er gennemgået. Hvordan gør man så lige det? Jeg blev i hvert fald mor til en dejlig dreng d. 4/10-16, og jeg kan vitterligt ikke forestille mig andet end at være drengemor ♥️

 34. Nina siger:

  Glæd dig! Drenge er mega nice!
  Jeg havde selv et lille stik af sorg over, at jeg ikke skulle have en pige, for ligesom dig var drenge bare lidt en alien ting. Men altså hallo, jeg (og du) kan lave en dreng! Jeg har ikke engang kromosomerne til at kunne det, så jeg følte mig næsten overmenneskelig! Og jeg bliver lige stolt hver gang bleen kommer af over, at JEG har udruget den tissemand ( og selvfølgelig resten af ham!)
  Jeg glæder mig sådan til at lege med biler, kravle i træer og tonse… eller male, tegne og danse i stuen.. for det et sammen med ham! Og det var lige præcis HAM, at jeg skulle have!
  Og ps, man lærer lynhurtig, hvad man skal gøre med tissemanden – og især hvorfor man ikke bare løfter bleen (så bliver du våd).

 35. Lika siger:

  Jeg er selv drenge-mor og det er ikke helt tosset. Jeg har aldrig brudt mig om t-shirts med print eller noget i den dur, men min dreng insisterer i en alder af næsten 3 år kun t-shirts med Paw patrol eller MCQueen. Og hans begejstring vil ingen ende tage. Så det får han lov til – bare han er glad. Om mindre end 6 uger skal han være storebror. Vi kender ikke kønnet denne gang, men jeg vil blive super glad hvis det var en dreng. For den første er den dejligste af slagsen 🙂

 36. Jeg havde det som dig, men at være drengemor er THE BOMB! Det er så fedt at komme med ind i så anderledes univers – og man lærer de vildeste ting. Jeg ved f.eks. virkelig meget nu om dinosaurer, superhelte og Star Wars, og jeg elsker det.😊 Så kæmpe tillykke!

 37. Drengemor siger:

  Første gang ønskede jeg mig også en pige. En dreng vi uoverskueligt Vi fik en dreng nu er han 2 år og jeg er gravid igen denne gang ønskede jeg mig endnu en dreng og det skal vi også have! 😍 Nu synes jeg tanken om en pige er mega skræmmende 😂

 38. Isabel siger:

  Uhhh, hvor jeg kender den følelse 🙂 Jeg har altid forestillet mig, at når jeg skulle være mor, så var det til en lille pige, for jeg er virkelig tøset og forsigtig selv 😉 Da jeg blev gravid, der var jeg bare sikker på, at det blev en dreng, fordi det er totalt mit liv i en nøddeskal – og jeg havde helt ret 😀 I dag kan jeg slet ikke forestille mig, hvis han var blevet en pige. Jeg ELSKER at være mor til min søn. Han er den vildeste morsdreng og han er SÅ kærlig! P.s. så kurerede jeg mine pige-blues med lidt shopping af babytøj fra Zara. De har det fineste tøj – også til drenge 😉

 39. Signe siger:

  Jeg fødte selv en lille dreng for snart et år siden. Vi vidste ikke, om det var en lille dreng eller lille pige i maven, for vi ville gerne overraskes. Vi var dog begge 100% sikker på, at det var en lille pige!
  Men fra det øjeblik jordmoderen løftede ham op fra mit skød og sagde: “nu er baby ude, jeg løfter baby op så I selv kan se hvad køn det er”, så var han bare vores!! Det der med køn betyder nul og nix, så længe baby bare er jeres lille kærlighedbaby!

 40. Mia siger:

  Dengang jeg ventede mit første barn, for 3 år siden, valgte vi at vi ikke ville kende kønnet. Men jeg er selv storesøster til 4 drenge, har altid mest haft drengevenner, været 3 fader-figurer igennem, havde været sammen med min kæreste (nu mand) i mange år. Drenge, dem ved jeg sgu hvordan man håndterer. 😂
  Så da barnet kom ud helt uden tissemand, så tog det tid for mig at tro på. De første mange dage sagde jeg “han”.
  Altså, jeg var lykkelig for min lille pige. Hun var lige som hun skulle være! ❤ Men hvordan passer men piger? Og hvad så med alt det drengetøj, jeg havde arvet fra min lillebror, som er 19 år yngre end mig?
  Jeg var ikke skuffet eller ked af det. Jeg var bare ikke forberedt. 😉
  Nu er hun snart 3, og hun elsker lyserødt og prinsesser, dinosaurer, store biler, computerspil, zombier og smykker.
  Hun ved alt 🙈 om dyr, og så er hun uendeligt god til at passe den lillebror hun fik i januar i år. 😍
  Hun er en lille miniudgave af mig, og en lille miniudgave af sin far – præcis ligesom hendes lillebror sikkert bliver det.
  Stort tillykke med jeres lille dreng. Han bliver den lækreste lille unge, i nogensinde har set. 😘 Og du bliver den perfekte drengemor. 😉😊

 41. Amalie siger:

  Den følelse sad jeg også med i april sidste år, alle havde sagt til os at det med sikkerhed blev en pige. Men nej, en dreng. Jeg gik helt i stå, forstod det slet ikke! Jeg kan da ikke gå rundt med en tissemand inden i mig i 9 mndr?!!
  Men jo, det kunne jeg ❤️ Og intet er så rigtigt som at han er vores, han er smuk, sød og smilende og jeg er den vigtigste kvinde i hans liv, det er det vildeste Catrine. Tro mig, når baby er ude er kønnet det mest ligegyldige i hele verden. Fordi baby er din, baby er jeres ❤️
  Kæmpe tillykke med jeres dreng!

 42. MORTILTRE siger:

  Jeg fik en pige første gang, og mit største ønske siden teenagealderen blev opfyldt. En pige! Jeg skulle klæde hende i kjoler, følge hende til ballet, snakke fortroligt og tage på mor-datter ture til Europas storbyer med hende. Hun kom ud og var helt anderledes end jeg havde ventet, havde blå øjne som sin far og ikke mine brune som forventet, svigerfamiliens ansigtform og lignede i det hele taget slet ikke mig. Vi skulle lige vænne os til hinanden (ikke fordi hun så anderledes ud end forventet, men fordi det bare var svært at blive mor). Det tog et halvt års tid, og det var hårdt. Så faldt alt i hak, jeg fik realitetsjusteret mine drømme, lærte nogenlunde, hvordan man gjorde, og barselslykken indfandt sig. Jeg elskede hende så meget, at jeg næsten ikke kunne forestille mig at få én mere, for kunne jeg elske et barn ligeså højt, der ikke var hende? Da jeg skulle have nr 2 håbede jeg igen: En pige. ‘Så er hun mest muligt som min datter. Så bliver det nemmere at elske hende’. Da vi fik at vide, at det var en lillebror, der var på vej, indfandt en lille skuffelse sig. Kunne jeg finde ud af det? Jeg har kun søstre og er en pige-pige. Men så kom han. Og tog mig totalt med storm. Han lå dér med sine brune øjne – ligesom mig – olivenfarvede hud (hvor kom den fra?) og slanke figur og lignede en lille indianer. Han kiggede på mig som om han vidste præcis, hvad jeg tænkte, og han voksede op og overraskede mig hver dag med sit kloge sind, gode idéer og bare totalt coolness og overskudsagtige hvilen-i-sig-selv. Jeg følte mig så heldig over at ligepræcis de her to vidunderlige børn var udvalgt til MIG. Da jeg skulle have nr 3 håbede jeg alligevel på endnu en pige. En semi-efternøler kunne i mit hoved kun være en pige. Når de største var flyttet hjemmefra, ville vi blive så tætte og lave alt det sammen, som de andre ikke længere gad. Igen fyldte skuffelsen lidt, da scanningsbilledet afslørede endnu en dreng. På trods af at jeg vidste hvor fantastisk en søn kan være! Forelskelsen i det lille væsen, det kom ud, blåøjet og lyshåret, var dog ligeså altopslugende som med hans søskende. Han passede bare ind og var lige dén, vi ikke vidste, vores familie manglede. Så sød, sjov, kærlig, nem og glad. Altid i gang og lige i hælende på sine søskende. Hold nu kæft det er fedt at få lige nøjagtigt det barn, man får!

 43. Heidi Kjeldgaard siger:

  Hjertelig Tillykke med den lille drenge baby du har derinde i maven. Det blcier FANTASTISK !!! Jeg kender godt til den der følelse af det er noget helt andet end dét man regner med eller forventer . Jeg har 4 piger , min søster har 2 piger , min ældste datter ligeledes 2 piger, så da datter nr 2 fortalte hun ventede sig, var vi allesammen overbevist om, det selvfølgelig blev en pige . Hun skulle have en DRENG!! min reaktion var at skrup grine. Netop fordi ingen af os nogensinde havde troet, der ville komme en dreng i familien. Så kom han , skønne dejlige og lækre lille Theo ,som selvfølgelig ikke kunne være noget som helst andet end lige præcis HAM❤️
  Glæd dig- det er ihvertfald lige så fantastisk at være mormor til en drengebaby som en pigebaby
  Ps- så kan jeg love dig for,at en dreng som første barn er helt igennem vidunderligt , hvis man får en pige anden gang. Alle mine piger og små børnenbørn piger( og jeg selv ikke mindst som er ældste barn) har i den grad ønsket sig en storebror til at osse på dem , især da de kom i skole og ikke mindst gå-i byen alderen

 44. Camilla siger:

  Hej C
  Jeg har aldrig kommenteret her før, men jeg har fulgt med længe. Det her indlæg beskriver totalt, hvad jeg selv oplevede for lidt mere end 1 år siden, da jeg var gravid. Jeg kommer fra en total pigefamilie, jeg var sikker på, der lå en lille pige i min mave, men nej en dreng var det! Jeg havde så svært ved at omstille mig og var også i tvivl om, jeg overhovedet ville kunne finde ud af det. Men nu er han er – snart 8 mdr gammel. Og jeg elsker at være drengemor💕 glæd dig til at møde din lille søn. Jeg glæder mig på jeres vegne.
  Bedste hilsner Camilla

 45. Helle siger:

  Ej hvor du endnu engang rammer ned i præcis den følelse, jeg havde, da jeg fandt ud af, at min søn var en dreng.
  Da vi kom hjem fra kønsscanningen græd jeg stille i sengen. Ikke fordi jeg var skuffet eller hellere ville have en pige. Men fordi et stort spørgsmål fyldte mit hoved: “Hvad kan jeg dog byde ind med til en dreng?!”. Jeg er en rigtig pige-pige. Jeg tegner og bager og strikker og tegner og syr. Jeg elsker føle-føle-ting og at indrette, makeup og tøj osv. Jeg aner ikke hvordan man spiller fodbold, eller hvordan maskiner virker, og jeg så for mit indre blik, hvordan min kæreste opdrog vores søn med mig på sidelinjen. Mig som ikke forstod, hvordan en dreng tænker og føler.
  Min kloge kæreste sagde, at han altid var mors dreng som barn. At mor kan noget særligt, som ikke har noget med biler, bolde og maskiner at gøre. Og min kæreste er ellers en RIGTIG drenge-dreng.
  Min søn har også vist sig at være en drenge-dreng med hang til maskiner, værktøj, biler og bolde. Han synes dukker og bamser er så uinteressante.
  Og jeg har SÅ meget at byde ind med! ❤️ I går fik min søn en fodbold i hovedet og han sad stille hos mig i 15 minutter og blev trøstet helt op af mit hjerte. Han ELSKER mig, og jeg ELSKER ham. Vi elsker at bruge tid sammen, og jeg elsker at stoppe ved en gravko på vej hjem fra vuggestuen og høre ham sige “WAUW den er vild den gravko!!” Det er så lækkert at have en lille dreng (ligesom jeg er helt sikker på, at det er lækkert at have en lille pige). Det bliver fantastisk, Cathrine! Og du kommer til at byde ind med så meget i hans liv – uanset om han bliver til tyl eller fodbolde (eller begge dele)

 46. Anna siger:

  Kære Cathrine,
  Jeg læser flittigt med, men kommenterer sjældent 🙂
  Jeg skal have en lille dreng en måned før dig, og jeg kan sagtens genkende noget af det du skriver.
  Inden vi tog til kønsscanning, var jeg så optaget af, om alt var som det skulle være, at jeg ærligt var fuldstændig ligeglad. Til gengæld vidste jeg, at min kæreste gerne ville have en dreng. Da vi så fik at vide, at vi ventede en sund og rask dreng, blev jeg helt vildt glad og lykkelig, og lige der betød kønnet ingenting.
  Men da vi senere skulle fortælle det til min mor og svigermor, kunne jeg mærke, de blev lidt skuffede. Min svigermor var endda meget direkte. Samtidig begyndte jeg at lægge meget til, hvor meget hele babyverdenen er lagt an på piger. Både hvad angår tøj, de billeder der bliver liket på sociale medier, pynt til fødselsdage ect. Så på en eller anden måde fik jeg en følelse af, at omverdenen hylder små piger mere end drenge, og det satte et eller andet element af skuffelse i gang, der ellers slet ikke var der. Jeg arbejder derfor virkelig på at holde fast i den følelse af ren uforfalsket lykke, jeg fik, da jeg lå der og fik at vide, at det var en sund lille dreng og ignorere alle omgivelsernes input og forventninger. Jeg læste faktisk noget meget tankevækkende på en amerikansk debat om emnet. Her var en mor inde på, at det med at kende kønnet på forhånd ikke udelukkende er en god ting, fordi det clasher med en masse forestillinger, vi går og har. Forestillinger, der bliver fuldstændig ligegyldige i det øjeblik, vi holder baby i armene, for så er det lige præcis ham eller hende, vi elsker højere end noget andet, og som vi aldrig nogensinde ville lave om eller ændre. Tillykke og tak for at tage et vigtigt emne op. Jeg glæder mig til at se jeres lille unge til oktober 💙

 47. Julie siger:

  Jeg kan ikke forklare det, men jeg har slet ikke været i tvivl om, at I selvfølgelig skulle have en dreng. Det føles bare så rigtigt for jer.
  Stort tillykke, det er så skønt at følge jeres nye rejse.

 48. Trine siger:

  Ihh, tillykke. Der er noget fantastisk og skræmmende på én gang over pludselig at vide hvilket køn det lille væsen inde i maven har 😍 Jeg venter selv en dreng til august, men havde helt samme oplevelse som dig. Alle venner, familie og selv min kæreste var sikre på det var en lille pige. Og selvom det vigtigste var et sundt og raskt barn blev jeg også grebet lidt af panik da vi fandt ud af at der gemte sig en dreng derinde 🙈 Så dumt 😏
  Nu har jeg vænnet mig til tanken om at skulle være drengemor og jeg kan ikke vente med at møde den lille gut 😊

 49. Sofie siger:

  Ej, bliver nødt til at kommentere! Havde det på præcis samme måde. Faktisk så slemt at jeg græd og sagde til min mand at så ville jeg næsten ikke (burde skamme mig så meget) Nu har vi fået dejlige lille Nelson og jeg kunne ikke forestille mig noget bedre 😌 jeg vil stadig gerne have en pige og min mand har lovet mig at vi ikke stopper før der kommer en pige 😂 jeg var også sikker på at vi skulle have en pige, men hun kommer en dag! Nu vokser han op her i Singapore og hvor kan du tro at der er meget fint tøj og ting til små nuttede drenge! Jeg er absolut heller ikke til pastel eller sådan noget vikinge print, tekst logo tøj 😂skriv hvis du skal have en liste med det fineste australske tøj på nettet men jeg vil ikke holdes til ansvar for hvor slemt det bliver for pengepungen 🙈

 50. Anna siger:

  Fældede næsten en tårer. Hvor er det smukt skrevet. Et sundt og raskt barn har nemlig førsteprioritet. Stort tillykke med graviditeten og held og lykke med alt fremover. KH, en anden drengemor ❤️

 51. Tanja siger:

  Tillykkeeeee! Det er fedt at være drenge-mor, synes jeg i hvert fald. Vores dreng er fuld af ballade og elsker samtidig at putte. Han er bedøvende ligeglad med hvad han har på, så vi har fuld kontrol over garderoben pt 👍🏻 Og så bilder jeg mig ind at man slipper for en masse af det fnidder som vi piger slås med gennem børnehave+skoletiden.
  Det bedste i verden er at blive mor, uanset hvordan man bliver det ❤️

 52. Merete siger:

  Tillykke! Der er noget utrolig skønt over små drenge!!
  Jeg følger en serie i to dele på Sverige1 søndag aften. ( danske undertekster ) Kampen for et barn. Det er ret gribende at følge, og jeg har imens tænkt på dig og dine medsøstre, som har svært ved at blive gravide. Det var så godt at høre at det lykkedes til sidst for dig/jer. Godt du satte focus på et stort problem! Det har hjulpet mange, tror jeg!

 53. Nadja siger:

  Jeg havde den samme oplevelse, som dig. Jeg kommer fra en ren pigefamilie, så da scanningen viste, at vi skulle have en dreng, var jeg en anelse rystet.
  Nu er han syv måneder gammel, og jeg elsker at være drengemor. Også selvom jeg allerede nu kan se, at han kommer til at give mig grå hår før tid.
  Bare husk at vend tissemanden ned af, inden du giver en ny ble på – så skal det nok gå 😉
  Kæmpe tillykke og glæd jer. Det er hårdt og helt fantastisk.

 54. Sofie siger:

  Jeg er så betaget af din skrivning.
  Min mand og jeg har, hvad jeg vil kalde et identisk (uden at kende alle jeres detaljer) forløb bag os.
  Og her sidder vi i dag med to raske drenge. Det jeg skriver nu lyder hårdt og er blot min meget ærlige erindring.
  Efter første scanning var jeg ulykkelig. Hele den lange vej, al den hormon behandling, æg ud, æg frem og tilbage – for en dreng. I min familie er vi også kun piger. Jeg kender piger. Hele min ungdom har jeg set mig selv som mor til en håndfuld piger i hørfarvede kjoler og blomsterkranse i håret. En dreng. Jeg græd et par dage. Og så ventede jeg.
  Og så kom han. Ham som stjal mit hjerte, som også kan lide blomsterkranse, som kan kende forskel på alle typer af sværd. Som har gjort, at jeg nu, på trods af at være født i 1984, nu endelig kan koble navn på det rigtige pandebånd til ninjaturtles. Som elsker koldskål, som griner så inderligt at mit hjerte brister. Og så kom hans lillebror. Som har øjne så smukke som månen, et temparament som jeg selv, altid vil gå i sølv glimmersko og med selvironi så jeg tisser i bukserne af grin. Og de er blot 4 og 5 år. Al den lykke i to små drenge.
  Og jeg har aldrig været lykkeligere når jeg holder min mand i hånden om aften og nærmest kan mærke dem gennem væggen i deres lille junior køjeseng. Det skulle aldrig være anderledes. Pludselig kan jeg slet ikke se mig selv sidde foran et barbiehus. Pludselig giver livet bare mest mening når man bygger et ninjatempel.
  Jeg ved at du vil få det ligesådan. Jeg ønsker jer alt det bedste med jeres lille dreng. Han må være en af de heldigste drenge at vokse op hos jer.

 55. Dummeditte siger:

  Haha, det er så sjovt! Det var præcis sådan jeg havde det, da jeg ventede den første.
  Jeg har altid vidst (…!) at jeg skulle have en datter. Hun skulle være enebarn. Jeg vidste oven i købet hvad hun skulle hedde.
  Og så viste det sig fandme at jeg ventede en dreng. Jeg var helt chokeret. Men på en eller anden måde også lettet, for så havde jeg lige pludselig ingen forventninger længere. En dreng var et helt blank, uskrevet papir – og det var nok meget sundt.
  Og så gik det jo hverken værre eller bedre, end at jeg lige så godt kunne bryde med alle mine forestillinger om mit moderskab og få én til…. 😀
  Tillykke med babyen!

 56. Marie siger:

  Kæmpe stort tillykke. hvor er det fantastisk.
  Jeg er selv drengemor til to. Ved den første graviditet var det vildt “bare” at skulle have et barn. Men ved nummer to blevet kønnet på underlig vis rigtig vigtigt for os – ikke mindst for vores familie, da vores søskende alle har fået drenge. Derfor var presset endnu større for at få en pige. Jeg havde i hele graviditet sagt til mig selv, at det vigtigste var, at barnet var sundt og rask (og det er virkelig også det vigtigste), men inderst inde håbede jeg også på en pige – for jeg har altid troet, at jeg skulle have en pige. Da scanningen så viste, at vi skulle have en dreng mere, blev jeg slemt skuffet, men også enormt sur på mig selv. For hvordan kunne jeg tillade mig at blive “sur” over at få en dreng? Det er jo for latterligt. Det gjorde det så ikke nemmere af, at vores familier også udtrykte deres skuffelse… nåh men jeg græd en lille tåre og spist lidt kage og kom videre.
  Jeg elsker mine dejlige drenge og vil på ingen måde bytte dem. Og heldigvis er de er lige så glade for deres mor😉
  PS vi leger både med dukker óg biler😜

 57. Marie siger:

  Stort tillykke – at være drengemor er absolut det bedste🙌🏼
  Mht tøj osv. Så var jeg helt af samme opfattelse inden jeg blev mor og den første tid.. så blev min søn to og fik sin egen vilje – og Hey så bliver lidt mere ligeglad med hvad de har på, så længe de trives ☺️ så nu kører vi superhelte, turtles og andre vilde prints ✌🏼

 58. J. siger:

  Åh hvor dejligt, tillykke ❤️
  Jeg har termin den 20. oktober og var sikker på, at vi skulle have en dreng. Der er kun kommet små piger i omgangskredsen de seneste år, så jeg var sikker på, at det ikke kunne fortsætte og at vi ville få en dreng til at “passe på” de mange piger 😄 vi havde sågar et drengenavn klar (og ingen pigenavne). Men naturen ville noget andet og vi venter sørme også en pige, og jeg glæder mig som en gal. Ikke så meget fordi det er en pige, men fordi jeg nu kan sætte et køn på det – det gør bare det hele lidt mere virkeligt ❤️ Glæder mig til at følge med hos jer!

 59. Karina siger:

  Tillykke med den lille dreng 😍 Det er så spændende at følge med! Jeg har selv termin midt i oktober, så det er helt fantastisk at følge med hos jer og jeg kan uden tvivl nikke genkendende til bekymringer, smerter og tanker på de helt samme tidspunkter og i de samme uger som dig! Det er vildt ☺️ Hvis du får tid og lyst, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre lidt om dine tøjvalg i takt med, at maven vokser. Jeg synes allerede det er svært at finde noget pænt og moderne med plads til en voksende mave.

 60. Stort tillykke! Jeg er også rigtig meget en pige-pige… som kæmpede en brav kamp for at få børn ligesom jer. Fra start til vi stod med vores første i armene, gik der 4 år. Vi har nu tre børn, men jeg har været gravid 7 gange. Og guess what… de er alle tre drenge 😉
  Tre drenge i løbet af 3 år og 8 mdr., da det endelig begyndte at lykkes for os. Og de er fantastiske og lige så forskellige, som piger og drenge kan være. Herhjemme er der både gang i fodbold, biler, perler, neglelak, tegninger, modellervoks, udklædningskjoler, brætspil, hulebyggeri og vigtigst af alt SÅ meget kærlighed <3 Jeg er selv meget kreativt anlagt og fordi jeg ofte har fundet kreasagerne frem; ja så er mine drenge også blevet interesserede i det.
  Min familie er også en rigtig pigefamilie, som jeg bragte drengene ind i. Og det er vidunderligt <3 (Ikke et ondt ord om piger selvfølgelig – men kønnet er sekundært for mig, jeg ville bare så gerne have BØRN!)
  Glæder mig vildt meget til at følge med, mens I venter – og når han er her ❤️

 61. Emma siger:

  Da jeg var gravid ville jeg ikke kende kønnet af netop den grund, som du beskriver – jeg ville vente og vide, at jeg ved fødslen bare tog i mod vores baby og ikke en lille dreng eller pige. Min mand var helt uenig. Vi kunne slet ikke blive enige, og til slog vi plat eller krone og han vandt. Derudover havde han et ret godt argument med, at graviditeten var så uvirkelig for ham, og at han ikke mærkede det på samme måde, så han havde brug for at kunne sige han/hun.
  Jeg vidste, at han inderst inde ønskede sig en dreng, og han vidste, at jeg ønskede en pige. Vi snakkede meget om, hvor skamfuldt det var – for i virkeligheden vil man jo bare have et sundt og raskt barn…
  Da vi så tappen til gennemscanningen græd min mand af glæde og klemte min hånd, for han vidste at jeg lige skulle sluge den. Det tog nogle tårer, for “jeg alle i familien får piger først” som min mormor sagde.
  I dag er Hugo 10 måneder og jeg er så taknemmelig for mit lille menneske <3 Han er helt perfekt med sin fars øjne, mine smilehuller og krudt i røven – og jeg kan ikke forestille mig (og skammer mig dybt over) nogensinde at have ønsket mig noget andet.
  I dag håber jeg inderligt, at jeg kan give ham en lillebror; for drenge, dem laver vi sgu godt!!!
  Og tænk engang, hvis vi får en pige, så har hun en storebror – det er jo noget nær det sejeste i verden!
  Held og lykke med graviditeten, fødslen og jeres perfekte lille menneske – for det er jo egentlig det han er, jeres eget lille hjemmelavede menneske.

 62. Gitte siger:

  Åh, havde det præcist som dig, da jeg var gravid med min ældste søn. Og jeg følte ærligt en lille skuffelse, da mit andet barn også var en dreng. Mest fordi jeg vidste, at så fik jeg aldrig en datter. I dag elsker jeg at være drengemor – og kunne ikke ønske eller forestille mig andet.

 63. Heidi usbeck siger:

  Det første tanke jeg havde da jeg fik afvide at jeg sku have en dreng var – ‘ej jeg har en tissemand i maven’ det føltes så mærkeligt men samtidig helt perfekt – ❤️

 64. Louise R siger:

  Stort tillykke med det hele 🎈
  Jeg kan lægge en stemme ind for, at drenge født midt oktober – her d. 17 – er guld værd ☺️ også selvom man lige skal vende sig til deres eksistens..
  vi havde fået at vide til to, TO! scanninger at vi skulle have en pige (det var i Norge, ingen panik!) så skufferne var fyldt med blonder og liberty, og pludselig lå der en dreng på min mave og tissede lige ud i luften. Jordmødre og kæreste troede jeg var gået semi-fra forstanden da jeg råbte “det er en dreng!!” Det var vildt syrealistisk, når man siden uge 20 og igennem en hel fødsel har sagt “hun”. Det var faktisk på ingen måde sjovt. Men det må man ikke sige.. for “han er jo sund og rask” eller “ej tænk på dem der ikke kan..” så jeg bed den knugende skuffede smerte i mig – indtil det blev for meget og jeg fik talt med en prof. der sagde “du har været ude for et chok der ikke er blevet behandlet ordenligt”. Mine veninder forstod det først rigtigt, sagde de, da jeg engang fik sagt “jeg har jo aldrig været gravid med ham. Han kom bare. Ud af det blå. Jeg var gravid med en pige” 😏
  Nu har min lille mini-me en lillesøster. Og det var verdens største lettelse da vi fik dét at vide. Frygtede så uendelig meget hvordan jeg ville reagere hvis der var kommet endnu en dreng. Ikke fordi drengene ikke er fantastiske. Men fordi jeg drømte om at lappe lidt på “såret” frs første gang ☺️
  Det var en lang smøre for egentlig bare at sige oktober drenge er for skønne! Også selvom de kommer som en overraskelse 💚
  (PS. Det er vældigt sødt du satser på at undgå diverse traktor og dino print mm. Uanset hvor meget man prøver – så sniger det sig inde 😱 Anbefaling: gå efter undertøj og nattøj med deres store helte 😬🙈🦖)

 65. Sofie siger:

  Jeg har været drengemor i 10 måneder – og det er fantastisk. Jeg var også spået af familiemedlemmer, kolleger og venner til at få en pige, så da scanningsdamen fortalte, at det var en dreng, havde jeg præcis samme følelse: WHAT? Jamen, vi har jo det perfekte pigenavn klar allerede! Ahaha! Snydt! Drengebørn er dejlige og man kan sagtens være drengemor og elske kjoler alligevel. Det spiller, hvis jeg selv skal sige det! Hurra for jeres elskovsmyre. Og for overraskelser. De er kun lige begyndt! 😊

 66. Mie siger:

  Det her indlæg kunne være skrevet af mig. Ned til mindste detalje. Det er faktisk skræmmende! 😳 Jeg havde endda termin 12. oktober sidste år.
  Nu kunne han ikke være andet end en dreng, men det var så underligt at indstille sig på, når vi var så sikre på, at skulle have en lille Karen😂
  Og heldigvis findes der så meget fint tøj, som hverken er multifarvet eller proppet med traktorer og biler. Meeen, igår var jeg ude efter en skjorte til min lille Anker. Og ankere er åbentbart det helt store hit på børnetøj. Det er fint, men det bliver simpelthen for meget når han også hedder det😂⚓️

 67. Sophie siger:

  Kæmpe stort tillykke og velkommen i klubben…. som man siger. Jeg havde det på præcis samme måde! Alle andres vished om, at jeg da havde en pige i maven blev til skamme, da sygeplejersken scannede min mave og grinede, da jeg nægtede at tro på hendes besked om, at vi ventede en dreng. Jeg var også lidt forvirret og i starten følte jeg også, at jeg ikke ville ane, hvad jeg lavede med en dreng. Men ved du hvad : uanset kønnet, så er det dit barn og kønnet gør ikke den store forskel. Min Otto på snart to leger med alt og jeg suger til mig for at lære ham at kende. Selvom jeg hader fodbold, jubler jeg over at han sparker til en bold, at han stolt peger, når han står op og tisser i morfars tulipanbed og kravler op steder, hvor en dreng på knapt to ikke burde befinde sig. Jeg smiler lige så stolt, når han leger med dukker og elsker sit lyserøde Hello Kitty køkken, som jeg i protest har købt til ham på loppemarked!
  Glæd dig til at møde og lærer din lille (lange) og smukke dreng at kende … og glæd dig til at se dine egne egenskaber og Adams i ham. Det nemlig større end kønnet selv❤️
  Stort tillykke og kæmpe kram
  Sophie

 68. Hald siger:

  Jeg har en lille dreng – på ca 1,5 år – der elsker tylskørter, og meget ofte insisterer på, at de hjælper ham i dem i vuggestuen. Herhjemme er han også ret pjattet med storesøsters strutskørter, og Snehvide-udklædningen. Inkl. tiara. Pt. Har han neglelak på tæerne – og leger både med biler og dukker. Han er sådan rimelig allround 😉

 69. Marie siger:

  Stort tillykke med jeres dreng i maven, hvor bliver det skønt med sådan en lille fyr. Jeg blev overrasket over, at vi ventede os en dreng, da jeg var gravid første gang. Jeg var ikke skuffet, men egentlig bare overrasket over at min ældste (for jeg har altid ønsket mig flere børn) skulle være en dreng. Jeg forestillede mig også, at en pige ville være lettere at finde ud af, sådan en slags genkendelsens glæde. Jeg vænnede mig dog hurtigt til tanken. Da jeg fik min lille dreng op til mig lige efter en smuk og fin fødsel, var det virkelig genkendelsens glæde. Han var så smuk, mild og fin med det fineste lyse hår og store blå øjne. Han lignede min bror og min far og mig, og helt, helt sig selv. Til august bliver han seks år, og han har stadig milde og fine træk, men han er også verdens mest stædige og hidsige banan, og han elsker ninjaer og lego og en masse andet, som jeg prøver at være med på. Han er videbegærlig og sjov og socialt begavet. og jeg er så stolt af ham. Han har en lillesøster, og hun ligner udpræget en lille trold og er helt anderledes end ham. Men hun er skæg, klog og sød og dejlig også. Kønnet betyder ret lidt for deres forskelligheder endnu, og jeg håber, at det ikke er det, der kommer til at definere dem og deres muligheder i livet.

 70. Sannie siger:

  Man er jo heldigvis kun skuffet fordi man forventer noget andet. Man elsker jo ubetinget ligemeget hvad, gudskelov.
  Og må jeg lige sige, at det er fuldstændig fantastisk at være drengemor! ☺️

 71. Ingibjörg siger:

  Hurra hvor fedt!
  Jeg havde det på samme måde inden jeg fik at vide kønnet. Vi havde tænkt ikke st få det at vide fordi det jo var ligemad!
  Når jeg så i julen 2016 kom til Island (hvor jeg kommer fra) lige efter jeg rundede 12 ugers skanningen og glædede mig til at fortælle familien at det endelig var mig der var gravid af vores ønskebarn fik at vide af min farmor at hun havde drømt en meget smuk blå farvet bil hvor nogen kom på besøg!!!
  Det lyder skørt men denne drøm havde hun i oktober 2016 (lige når jeg er blevet gravid) og når hun så fil nyheden fald prikken på plads👌🏼
  Endnu skørere er at hun har drømt for alle børnebørn/oldebørn i familien og har aldrig fejlet i forhold til hvilket køn det bliver😳
  Vi valgte derfor t få det at vide og selvfølgelig havde hun ret❤️
  Nu har vi den skønneste dreng på 10 mdr og jeg vil aldrig have haft det anderledes🙈

 72. Therese siger:

  Åh hvor jeg forstår dig, søde Cathrine – og stort tillykke. Min kæreste og jeg havde drømt om en pige altid. Vi havde nærmest kun pigenavne klar da jeg blev gravid, men fandt på 1 drengenavn – for hvad nu hvis… Mine søstre pendulerede mig for at se om det var en pige eller dreng – og pendulet sagde en pige. Min alternative fysioterapeut sagde, at der var feminine vibes i mig og at hun mente jeg ville få en pige. Scanningen sagde en dreng og der var ingen tvivl – vi græd den dag og blev enige om, at det nok skulle blive godt, men at vi havde lov til at græde over, at det vi forestillede os blev noget andet. Hvis det ikke skulle være nok, så kom jeg i mødregruppe med pigebørn – og jeg var den eneste med en dreng. Nå. Men Christian August er en fantastisk fyr. Fyldt med energi (som faktisk er fedt, for mange pigebørn sidder bare og stiller og er passive – synes jeg – sammenlignet med mine sjove energibombe. Jeg nyder den glæde han spreder og ved, at han er en dreng, der er fyldt med følelser ligesom piger. Og der tror jeg, at jeg kan lære ham en masse. Og så kan jeg godt lide tanken om, at jeg starter med at give mine næste børn en storebror – den største og bedste beskyttelse man kan få er en storebror. Tænk sig. Og en dreng med jer som mor bliver den dejligste i verden; det ville ethvert barn I ville få jo blive. Endnu en fordel er, at man ikke bliver en så pylret mor når man har en dreng. Vi havde været mere pylrede over for en pige – jeg tror vi er blevet mere hærdede og kan stå mere fast i vores opdragelse. Og i mellemtiden håber jeg på en pige næste gang, selvfølgelig 😉 <3

 73. Laura Brøker siger:

  Kære Cathrine. Jeg er trofast læser, som dog aldrig kommenterer. Men må simpelthen efterlade mine tanker til dette indlæg. Da jeg for snart 2 år siden fik at vide, at jeg havde en lille dreng i maven, følte jeg på præcis samme måde – i hvertfald er dit indlæg utrolig relaterbart. Det har dog vist sig for mig, at kønnet har så uendeligt lidt at sige det første lange stykke tid, hvor eneste forskel er ca 2 cm ekstra hud på en dreng – og når først kønnet begynder at kunne ses i barnets personlighed og interesser, ja så elsker man det lille væsen ud over alle grænser. Piger kan også være buldrebasser, plettede og træls, og drenge kan være morsyge, kærlige og gå lige dele op i kattekillinger og traktorer. For slet ikke at tale om, at der er så vanvittigt meger fint drengetøj. Tillykke med at du venter en dreng ❤️

 74. Rikke siger:

  Kæmpe stort og hjerteligt tillykke!
  Spøjst du skriver det med, at du følte dig snydt af din krop – sådan har jeg det hver måned, når min menstruation kommer. Min mand og jeg har nu i et halvt år forsøgt på, at jeg skal blive gravid, og hver måned bilder jeg mig ind, at nu er den der. Kaffen smager dårligt, jeg har kvalme, bliver nervøs for at løbe. Jeg er sten sikker på, at min krop fortæller mig, at jeg er gravid.
  Og så kommer menstruationen. Ingen baby om bord alligevel. Så sidder jeg der og føler mig fjollet, for selvfølgelig kan jeg ikke mærke noget som helst så tidligt. Og folk siger, at man bare skal lade være med at tænke på det, men helt ærligt, hvordan kan man lade være med at tænke på, at man forsøger på og ønsker, at noget af det største i éns liv kommer til at ske. Hva?

 75. Line siger:

  Jeg blev mor til en dreng i oktober sidste år. Mest af alt er han bare sit helt eget bedårende lille menneske – og det med kønnet tænker jeg egentlig mest på, når tissetrangen pludselig melder sig for ham på puslebordet, og jeg må hoppe i dækning. Min oplevelse var, at intet kunne være anderledes. Han kunne ikke være en anden, end den han er, og han rummer så meget mere end summen af mig og min kæreste, og han viser mig det hver eneste dag.
  Glæd dig! Oktober er en fantastisk måned at blive mor i. En vinter i hi med en baby på armen, som lyser i mørket, og et forår, hvor barnet stråler om kap med solen og indtager mere og mere af verden, efterhånden som foråret åbner den op.

 76. Tina siger:

  Stort tillykke med en lille dreng, så længe det ikke bliver en alien:-)
  En søn kan du klæde ganske flot og elegant, blot undgå tyl og pink til ham ha ha!
  Det er bare så dejligt for jer at det endelig lykkedes.
  Nyd maveboblen og det dejlige forår:-)

  1. Cathrine siger:

   Jeg tænker ikke at lade os voksnes kønsnormative tilgang til tøj og glimmer påvirke vores søn. Han må vælge pink som sort og sand som glimmer <3 Og tak Tina, jeg er også pænt glad for at ligner et barn mere end en alien, haha! KH

   1. Katrine F. siger:

    💪🏼

 77. Julie siger:

  Kæmpe stort tillykke!! Det er fantastisk at have drengebørn – har selv to af slagsen. Jeg bliver så forkælet! Forleden kom min søn på knap 4 år med en lille buket tusindfryd, han selv havde plukket fra græsplænen, og den anden dag sagde han, at min halskæde var smuk ❤️ Han hjælper mig iøvrigt også ofte med at vælge tøj eller sko, hvis ikke jeg selv kan beslutte mig. Drengebørn er fantastiske! ❤️😊

 78. Mie siger:

  Kæmpe stort tillykke kære Cathrine 🙂
  Hvor er det befriende, at du så smukt kan sætte på ord på de tanker, som nogen af os andre går rundt og bærer på (og ikke altid har lige let ved at få sagt højt). Som kommende mor til en lille dreng til september (hvor vi også har været igennem IVF rejsen), så glæder jeg mig SÅ meget til at følge jeres rejse fremadrettet 🙂 Din tilgang (og ikke mindst åbenhed) til jeres fertilitetsforløb har allerede gjort så meget godt for mig, så jeg er ikke i tvivl om, at jeg også vil komme til at blive klogere på livet som (og tilgangen til at være) drengemor gennem dig (for ja, at blive pigemor havde nok også ligget lidt mere til højrebenet for mig) 🙂

 79. Nana siger:

  Jeg troede også jeg skulle have en pige. Blev total overrasket da de sagde det helt sikkert var en dreng😀 bliver helt rørt over det i har i vente. Det fuldstændig ligegyldigt om det er en pige eller en dreng. Men gad godt nogen havde fortalt mig, at man måske ikke bliver lykkelig lige den dag man føder eller måneden efter. Og griner over tankerne omkring pastelfarver og ikke det grimme print tøj. Tænkte præcis det inden jeg fik et barn. Når man så får barnet, finder man ud af, at de ikke synes en pastelfarvet rangle er spændende at kigge på og hvis legetøjet ikke underholder babyen, så det ingen afslapning til mor. Så grimt farverigt legetøj bliver hurtigt det foretrukne😂

Send en besked