Top

Kom med Emily og mig i biffen (og et par serieanbefalinger)

18.06.2018
Skabt af Cathrine — Annonce

Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, HBO Nordic

Join Emily and Me at the Cinema (Plus a Few TV Show Recos), translated by Camilla

Velkommen til min hjemmebiograf. Absolut ikke ‘nordens største lærred’, haha! Men hyggen er fuldt ud indbygget. Planterne, solen, at sidde i læ for vinden bag værnet, et par tæpper til at lune lårene. Nogen gange serverer biografen også hjemmelavede popcorn – andre gang frugtsalat med flødeskum eller råcreme. Indtil videre vores yndlingspot denne sommer, hvor vi i mangel på sofa, har brugt vældig meget tid, hehe…
Nu rykker Emily og jeg hyggen ind i biografmørket – vi vil gerne invitere jer, sammen med HBO Nordic, til forpremieren på en helt ny serie; Sharp objects. Det er den 28. juni i Grand Teatret i København – fra klokken 19.00-21.00. Vi har plads til 100 af jer, og det er først til mølle! I skal tilmelde jer via linket her – brug koden sharp, og så får I forhåbentligt en plads. Har I fået plads, så får I bekræftelsesmail med det samme med info om forplejning, tid og sted osv. I kan tilmelde jer solo eller med ledsager.
Either way garanterer vi godt selskab og glæææder os! Vi håber meget på, at det her bliver først get together med jer i en række af serie/film/kultur-arrangementer. Vi drømmer nemlig begge om at lave en lille kulturklub.
Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, HBO Nordic
Sharp Objects er en helt ny serie, lavet af samme instruktør som en af mine favoritserier Big Little Lies (som jeg GLÆDER mig over, snart er tilbage med en ny sæson! – til min egen skræk kan jeg ikke se i arkiverne, at jeg har haft den med som anbefaling?! Den er med herunder).
Amy Adams har hovedrollen i den nye HBO-serie som reporteren, der vender hjem til sin fødeby for at undersøge mordet på to unge piger – og undervejs vist kommer lidt for tæt på de to ofre. Det lyder lige dele creepy og spændende, sådan noget personlighedsforvirring/problemer – og så er jeg vild med Amy Adams. Og vild med instruktøren – og nårh ja, så er serien baseret på bogen af samme navn, skrevet af Gillian Flynn der også lavede Gone Girl (læs min anbefaling her). I mit hoved kan det kun blive virkelig, virkelig godt!

I samarbejde med HBO NORDIC

Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, HBO Nordic
Men hvad ser vi så på den lille iPad i hjemmebiografen? Jeg er super glad for de her tre serier på HBO Nordic pt:

Westworld

Jeg har anbefalet den før – men nu ser jeg anden sæson!
Vi er i en nær dystopisk fremtid. Velhavere ved ikke længere, hvad de skal bruge deres penge på, så de tager i Westworld. En temapark med westerntema, hvor du kan få lov til at skyde, knalde, jage alt det du orker. For alle de mennesker du møder? De er robotter. Så de husker alligevel ikke. Eller gør de? En stille robotrevolution er nærstående… Gys! Jeg vil ikke afsløre noget fra anden sæson, for de af jer der ikke er hoppet på robotvognen endnu. Men det her er super kompliceret, super dybt, virkelig dobbelt – hvem er de gode? Hvem er de onde? Det svinger så meget for mig. Det er bare en sindssygt smuk serie, fyldt med twists og WTF’s og vanvittige skuespillere.

Handmaid’s Tale

Ja, ja, den har også været med før – men nu ser jeg seneste sæson. Igen en dystopisk fremtid, som måske heller ikke er så fjern. Forestil dig et splittet USA (okay, ikke så svært for fantasien). Hvor en række gudsfrygtige mennesker har revet sig løs fra det etablerede og skabt deres egen stat, hvor Guds ord og en grum tolkning af biblen dikterer (heller ikke så svært). Forestil dig så at fertiliteten generelt er dalende – og den højeste valuta er en fertil kvinde (hm, heller ikke det allersværeste). Så har du ca. præmisserne for Gilead; Helvedes forgård i Handmaid’s Tale. En stat som har revet sig løs fra det etablerede USA med en dybt patriarkalsk ledelse som dikterer med Gud i deres højre hånd. En stat hvor de de kidnapper frugtbare kvinder, holder dem som gidsler og ‘handmaids’ og tvinger dem til daglige sex, så de infertile familier kan få et barn. Et samfund som er så dybt ritualiseret og som lever af frygt. Forfærdeligt, forfærdeligt, forfærdeligt. Og hamrende spændende. Især når Elisabeth Moss har hovedrollen, som en af de her handmaids – og hendes lurende forsøg på at flygte.

Billions

Jeg har holdt af Damian Lewis lige siden jeg så Homeland. Den rødhårede terrorist hjemvendt fra Afghanistan. Men her spiller han en multimilliardær i front for en temmelig succesfuld hedge fond i New York, hvis succes egentlig bygger på 9/11’s tragiske tab, da store dele af staben mistede livet i tårnene. Undtagen Bobby Axelrod der ved et tilfælde ikke mødte på arbejde den dag. Til gengæld reagerede han hurtigt, da ulykken indtraf. Mens kollegerne kæmpede for livet, sad han og shortede og solgte og tjente derfor kassen på tragedien. Rimelig hardcore grundlag for en virksomhed, ikke? Det er det der hele tiden er humlen i denne her serien. Samvittigheden. Hvad kan man tillade sig? Og hvad er lovligt og hvornår træder man over? Hans ærkefjende, U.S. attorney Chuck Rhoades, spillet af Paul Giamatti, er lige i hælene på ham – han er overbevist om, at de Axe Cap. ikke spiller efter reglerne. Og når man først forventes at gøre det forkerte – så er det måske nemt at falde i og rent faktisk gøre det? En Wall Street-serie lyder måske røvsyg, men det er bestemt ikke tilfældet med Billions som i øvrigt er overspækket med stjerner.

Big Little Lies

Hvordan det er lykkedes at få Nicole Kidmans, Laura Derns, Zoë Kravitz’, Shailene Woodleys og Reese Witherspoons kalendre til at gå op – det er en bedrift i sig selv. Ikke desto mindre spiller de her kvinder over for hinanden i Big Little Lies, som de mig bekendt selv har været med til at producere. Kvinderne lever et lækkert upstate-Cali-liv, vi er omkring Big Sur. Deres børn går i privatskole. Vi taler en overvægt af kvinder, som har lagt deres karriere som fx advokater på hylden for at være stay at home moms. De fleste har tid til yoga, pleje sig selv og spise smoothies. Spise frokost med veninder. Men så kommer en ny kvinde ind, fraskilt og stadig i arbejde – typen der knokler for at make ends meet – hvis lille dreng ikke er vant til det posh liv, de andre priviligerede børn lever. Han bliver hurtigt omdrejningspunktet i en konflikt, hvor han beskyldes for at have slået et andet barn, og kvinderne bliver derfor tvunget til at mødes trods forskelligheder. Hvad er der egentlig under overfladen? Hvad gemmer der sig bag de perfekte, pudsede facader? Eller hvem? En lille teaser: Vold. Dårlige ægteskaber. Ulykkeligheder. Døden. Vanvittig spændende serie med et tophold af skuespillerinder. Den er uhyggelig, mørk og virkelig, virkelig smukt skudt.
Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, HBO Nordic
Welcome to my home cinema. Absolutely not ‘the biggest screen in Scandinavia,’ haha! But the hygge is fully incorporated. The plants, the sun, to sit in shelter from the wind behind the other screen, a few blankets to keep our thighs warm. Occasionally, the cinema will serve up homemade popcorn – at other times, it will be fruit salad with whipped cream or custard. So far our favourite spot this summer, where we have spent quite a lot of time as we still don’t have a sofa, hehe… 
Now, Emily and I are moving the hygge into the darkness of the cinema – we, along with HBO Nordic, want to invite you to the preview of a completely new TV show; Sharp Objects. It’s 28 June in Grand Theatre in Copenhagen – at 7-9pm. We have room for 100 of you, and it’s first come, first served! You sign up via this link – use the code sharp, and then you’ll hopefully secure yourselves a seat. If you do manage to do so, you’ll immediately receive a confirmation email containing info on refreshments, time, location, etc. You may sign up solo or with a companion.
Either way, we guarantee good company, and we’re looking so much forward to it! We really hope that this will be the first get-together with you in a series of tv show/film/culture events. We both dream of creating a little culture club.
Sharp Objects is a completely new show, created by the same director as one of my favourite shows, Big Little Lies (whose new season I’m awaiting with excitement! – yikes, I can see in my archives that I’m yet to recommend it?! It’s on the list below).
Amy Adams is the main character in the new HBO show, playing a reporter who returns to her hometown to investigate the murder of two young girls – and in the process, she gets a little too close to the two victims. Personality confusion/problems like that sound creepy and exciting in equal measure – and then I’m crazy about Amy Adams. And crazy about the director – and, well, then the show is based on the book by the same name, written by Gillian Flynn, who also wrote Gone Girl (read my recommendation here). In my mind, this can only be a really, really good show! 

In collaboration with HBO NORDIC

But what are we then watching on our iPad in the home cinema? Currently, I’m into these four shows on HBO Nordic:

Westworld

I’ve recommended it before – but now I’m watching second season!
We’re in a dystopian near-future. Wealthy people no longer know what to spend their money on so they go to Westworld. A theme park with a Western theme, where you’re allowed to shoot, screw, hunt all you want. Because the people you meet? They’re robots. So they don’t remember anything anyway. Or do they? A quiet robot revolution is pending… Yikes! I don’t want to reveal anything from second season for those of you who have yet to join the robot club. But this is super complicated, super deep, really double – who are the good guys? Who is evil? For me, it’s really hard to determine. It’s just a super beautiful show, full of twists and WTF’s and insanely good actors.

Handmaid’s Tale

Yes, yes, I’ve mentioned it before – but now I’m watching the latest season. Again a dystopian future, which may not be too distant. Imagine a torn America (okay, not that hard to do), where a bunch of pious people have broken loose from the establishment and created their own state, where God’s word and a horrible interpretation of the Bible rule (also not too hard to imagine). Try then to imagine that fertility generally is decreasing – and the highest currency is a fertile woman (hm, also not the hardest thing to imagine). Those are the premises for Gilead; a limbo in Handmaid’s Tale. An autonomous state with a deeply patriarchal government, which dictates with God in their right hand. A state that kidnaps fertile women, holds them hostage as ‘handmaids’ and forces them to have sex on a daily basis to enable the infertile families to reproduce. A society which is so deeply ritualised and which is based on fear. Terrible, terrible, terrible. And incredibly thrilling. Especially when Elisabeth Moss plays the main character, as one of these handmaids – and her impending attempt to escape.

Billions

I’ve been a fan of Damian Lewis ever since watching Homeland. The ginger terrorist returned home from Afghanistan. But this time around, he’s playing a multi billionaire heading up a pretty successful hedge fund in New York, the success of which actually stems from the tragedy of 9/11, as a big chunk of the staff lost their lives in the towers. Except for Bobby Axelrod, who, by pure coincidence, didn’t go to work that day. He did, however, react quickly when the disaster struck. While his colleagues were fighting for their lives, he got busy shortening and selling and making a fortune. Pretty hardcore foundation for a company, right? That’s what the show is constantly revolving around. Conscience. How far can you go without breaking the law? His arch-enemy, played by Paul Giamatti, is one step behind him, convinced that Axe Capital is not playing by the rules. And once you’re expected to do the wrong thing – it may actually be quite easy to misstep and actually do it? A Wall Street show may sound boring but that’s most certainly not the case with Billions, which, by the way, is full of stars.

Big Little Lies

How someone managed to match the schedules of Nicole Kidman, Laura Dern, Zoë Kravitz, Shailene Woodley and Reese Witherspoon – that’s an achievement in itself. In Big Little Lies, these women, who are all co-producers as far as I know, live a super hot upstate-Cali life – it’s set around Big Sur. Their kids attend privileged schools. We’re dealing with a majority of women who have put their careers, e.g. as lawyers, behind them to be stay-at-home mums. Most of them have time for yoga, self-care and smoothies. Lunching with their friends. Enter a new woman, divorced and still working – the kind, who struggles to make ends meet and whose little kid isn’t used to the posh life led by the other kids. He quickly becomes the key point in a conflict, in which he’s accused of having struck another kid, and the women are therefore forced to meet despite their differences. What lies under the surface? What hides behind the perfect, polished facades? Or who? A small teaser: violence. Bad marriages. Misfortunes. Death. Incredibly exciting show with an A-team of actors. It’s scary, dark and really, really beautifully shot.
Rockpaperdresses, Cathrine Widunok Wichmand, HBO Nordic

20 kommentarer

 1. Anne siger:

  Åh, Big Little Lies var simpelthen så vild en serie. Fantastisk og forfærdende. Klart den serie der har påvirket mig allermest. Et ord: Nicole Kidman..! Synes egentlig ikke den kan få nok praise. Og så med alle de stjerner!

  1. Cathrine siger:

   Ej jeg får kuldegysninger, når jeg tænker på hende!! Den er fabelagtig!! KH

 2. Anna cecilia siger:

  Den glæder jeg mig til at se! Må vente til den kommer på nettet, you snooze you loose 😜
  Håber i får en dejlig aften! 😘❤️

  1. Cathrine siger:

   Er der allerede udsolgt på billetterne? Shit! Den kommer den 9. juli, hvis jeg husker rigtigt <3 KH

  2. Pernille siger:

   Der er lige blevet 2 billetter ledige – jeg havde lavet en dobbeltbooking, så har returneret mine 😉

 3. Anita siger:

  Er ret sikker på du engang har anbefalet Big Little Lies..?? Tror nemlig jeg så et par afsnit på din opfordring 😊 har i hvert fald set The Handmaid’s tale på baggrund af din anbefaling og jeg ligger klar hver torsdag til nyt afsnit! Endelig begynder der at ske noget, men den er virkelig god 🙌🏼

  1. Cathrine siger:

   Jeg kunne ikke søge det frem – mente også jeg havde nævnt den på et tidspunkt. Skørt! Men fantastiske serier begge to. The Handmaid’s giver mig så ondt i maven altså, haha! KH

 4. Helene siger:

  Jeg er nu afhængig af Billiobs pga dig…:) Er vild med den skumle undertone der konstant lurer og Billy Axelrod er så ubehagelig en type, altså…! Synes det er fedt med den konflikt, du også nævner omkring hvad der er rigtigt og forkert, for Chuck bruger også selv samme durty methods som Billy for at få sine mistænkte ned med nakken..

  1. Cathrine siger:

   Læste det lige som Billibobs og tænkte – genialt kælenavn! Den er så fed. Og Bobby svinger totalt for mig. God/Ond. Men i denne sæson er han jo virkelig mørk. Uhhh! Og Chuck – shit en fyr. Ham skal man ikke blive uvenner med. Hele forholdet mellem ham og faren. Av! KH

 5. Emilie siger:

  Jeg ELSKER Big Little Lies. Det er vist noget med, at sæson 2 er på vej, det bliver spændende at se, hvordan de vil fortsætte historien. Soundtracket er i øvrigt også fænomenalt, det kører i ring herhjemme 🙂

  1. Cathrine siger:

   Jaa den er på vej! Og Kiwanuka på soundtracket – genialt! KH

 6. Anne Louise siger:

  Jeg elskede første sæson af Westworld, men nu kan jeg snart ikke følge med i denne sæsons 700 storylines, SUK 😅 Min kæreste er hvert fald stået af, haha. Dog sidder vi stadig helt anspændte sammen og ser Handmaid’s Tale, alt den uretfærdighed er ikke til at rumme. Og så Tante Lydia, eeeej den skuespillerinde har spillet mange typer, man har haft lyst til at bande langt væk…

  1. Emilie siger:

   Haha, jeg har det på samme måde med Westworld! Min kæreste sidder klistret til skærmen og synes, det er det mest spændende i verden, men jeg spacer altså lidt ud. Var allerede sat af to afsnit inde i anden sæson.

  2. Anne siger:

   Ja, Westworld er desværre blevet noget rod i sæson 2 .Det er ok at sprede trådene lidt ud over et par afsnit, men det her er kaos på et nyt plan! Min mand er helt sur og har boycottet den, mens vi labber Handmaid’s Tail i os. Den er bare god!

   1. Cathrine siger:

    Jeg skal i hvert fald følge med, haha! Altså du kan ikke se serien med et halvt øje. Den er skidesvær, men stadig så spændende. Jeg ved der kommer et twist, som bryder min forståelse af det hele – ligesom 1. sæson! KH

 7. Monica siger:

  Bare en lille bitte rettelse; børnene i Big Little Lies går netop ikke i privatskole, (men en god kommuneskole), for Amabellas forældre overvejer at flytte hende til privatskole… 😊
  Enig i at det er en fantastisk serie, på alle måder (soundtrack, skuespillere, lokation, plot), glæder mig SÅ meget til 2. sæson, bare man (jeg) ikke bliver skuffet, som man (jeg) desværre ofte gør med 2’ere.
  Er det bare mig?

  1. Cathrine siger:

   Tak Monica – det er også længe siden jeg så sæson 1. Den lille detalje havde jeg lige mikset op. Men helt igennem stærk serie. Jeg er kæmpe, kæmpe fan! Jeg er ikke blevet skuffet i 2. sæson af Billions og Handmaid’s, så det regner jeg ikke med. Synes oftere skuffelsen rammer på to’ere af film! KH

 8. Amanda siger:

  Det hedder “kom med Emily og mig” (ligesom det hedder ‘kom med mig’) . Undskyld for at være pedantisk, men jeg hader hyperkorrektioner 😀

  1. Michala siger:

   Jeg overvejede også så meget om det var ok at kommentere det, jeg har det nemlig på præcis samme måde, og jeg synes det bliver mere og mere udbredt. Tak for ordet ‘hyperkorrektion’, det kendte jeg slet ikke. :o)

   1. Cathrine siger:

    Haha, skidegodt! Tak – jeg ved det sådan set godt, den slags. Nogen gange går det bare hurtigt 😀 Så er det jo så rart med andres åbne øjne! Tak! KH

Send en besked